Aktuelt

Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for fengslene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Den konkluderer blant annet med å legge ned Hustad fengsel. Regjeringens kvalitetssikring har kommet til en annen konklusjon. De vil beholde og rehabilitere dagens fengsler, og kun bygge nytt dersom det blir behov for økt kapasitet.

Utbygging av infrastruktur er et prioritert område for ROR. Det er derfor med stor glede at vi nå kan feire at regjeringen har lagt inn oppstartsmidler for E39 Lønset-Hjelset i statsbudsjettet for 2021. Målet er at veien skal stå klar til fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal tas i bruk våren 2024.

Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Nordmøre IPR (tidligere Orkidé) støtter kravet som ordførerne i fylket tidligere har kommet med med hensyn til fordeling av midlene mellom helseforetaka i Midt-Norge.

ROR har engasjert seg sterkt i arbeidet med fergefri kryssing av Langfjorden, og har nå også tatt over ansvaret for den daglige driften i Langfjordforbindelsen AS. Under strategiseminaret mandag 28. september 2020 konkluderte man med at flytebru er det mest realistiske alternativet.

Tirsdag 15. september ble det arrangert et stort digitalt møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Deltakere var representanter fra de 13 verftene, ordførerne i de 7 vertskommunene, fylkesordføreren, LO, NHO, Norsk Industri, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd.

ROR har i langt tid samarbeidet med de profesjonelle kundene til Trafikkstasjonen i Årødalen om å opprettholde tjenestetilbudet. Opprinnelig var det foreslått å legge ned denne stasjonen og overføre mesteparten av virksomheten til Bergsøya og Kristiansund.

ROR mener at trafikkstasjonen i Årødalen har en ideell plassering med meget kort avstand for de store profesjonelle kundene, som f.eks. Bussbygg, Doosan Infracore Norway, Nerland Autosalg, Juro Caravan, Wist Buss & Last og Kroken Caravan. Selv om mye av tjenestetilbudet for privatbiler er digitalisert, ser vi det også som en styrke at dagens trafikkstasjon ligger nærmest vegg i vegg med den nye Bilbyen Molde.

I brev fra Samferdselsdepartementet har nå ROR fått opplyst at de fleste tjenestestedene som var foreslått lagt ned likevel blir som var foreslått nedlagt, likevel vil bli opprettholdt, men at det vil skje noen endringer i hvilke tjenester som tilbys hvor. Samferdselsdepartementet skriver videre at Statens vegvesen, på bakgrunn av konklusjonen, har fått i oppdrag å vurdere videre oppfølging og gjennomføring. Departementet har samtidig bedt om en vurdering av om dagens ordninger med ambulerende tjenester kan utvides, eventuelt om det er ytterligere tjenester hvor slike ordninger kan etableres. Statens vegvesen har bedt om tilbakemelding innen 15. oktober 2020.

På denne bakgrunn har ROR, sammen med de profesjonelle kundene, nå sendt forespørsel til Statens vegvesen om møte for å diskutere framtidig tjenestetilbud.

Oppslag i Romsdals Budstikke 26. august 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/26/Har-h%C3%A5p-om-%C3%A5-berge-nedleggingstruet-trafikkstasjon-22563610.ece

Sammen med NHO Møre og Romsdal og Sunnmøre Regionråd (SR) har ROR sendt inn felles høringsuttalelse med innspill til rullering av NTP 2022-33. Utbedring av E136 fra Ålesund til Innlandet grense er prioritert på topp. Deretter kommer realisering av fergefri E39 med Ålesund-Molde (Møreaksen) og Hafast. Oppgradering av Strynefjellsvegen med arm til Geiranger ligger på tredjeplass i høringsuttalelsen.

I april 2021 starter selskapet Onrail godstransport på Raumabanen. Dette er et nystartet togselskap som utfordrer de store aktørene gjennom å tilpasse rutetidene og finne nye smarte løsninger for å holde kostnadene nede. På denne måten kan det bli inntil 10.000 færre vogtog på E136 gjennom Romsdalen hvert år.

ROR har, i samarbeidet med Sunnmøre Regionråd, laget en felles høringsuttalelse i forbindelse med foreslåtte endringer revidert nasjonalbudsjett når det gjelder fordelingen av Havbruksfondet og innføring av en produksjonsavgift for Norsk havbruk.

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen og en nedskalert Moldejazz, har arrangørene valgt å avlyse Rundebordskonferanse 2020.

Etter at det interkommunale samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna ble avviklet ved forrige årsskiftet ble det besluttet at Romsdal Regionråd, i samarbeid med Gassco og Aukra kommune, skal videreføre konferansen.