Aktuelt

Daglig leder, Alf Reistad, i Langfjordforbindelsen er glad for at Frank Sve (Frp) løfter fram kryssing av Langfjorden. Reistad mener ferjefri fjordkryssing er nødvendig for å få vekk flaskehalser, og vil ha Sve med på laget for å bygge Møreaksen også.

Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring, dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020) til Stortinget.

Dei tre regionrådene/politisk råd i Møre og Romsdal har samarbeida med Møre og Romsdal fylkeskommune om ein felles høyringsuttale, og ber om at Møre og Romsdal blir ei sjølvstendigeining for gjennomføring av straff, dersom ny organisering av Kriminalomsorga blir vedteken av Stortinget.

Ordførerne Tove Henøen (Sp) i Hustadvika og Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra slår alarm, og sier kraftsituasjonen nå er i ferd med å begrense næringsutviklinga i de to kommunene.

Under et kontaktmøte om gass Romsdal Regionråd (ROR) arrangerte under ledelse av daglig leder Alf Reistad i Molde torsdag, tegnet Helge Hegerberg et svært lyst bilde av mulighetene i Norskehavet i åra framover - og den betydning de kan få også for Nyhamna.

 

Romsdal regionråd må bytte navn. Det er den nye kommuneloven som tvinger fram navneendringen.

Daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd (ROR) er opprørt over at næringa og ROR ikke får noen dialog med Statens vegvesen om den foreslåtte nedlegginga av trafikkstasjonen i Årødalen i Molde.

Alf Reistad og Torgeir Dahl frykter at de statlige arbeidsplassene skal lekke i begge ender for Romsdal-regionen.

Daglig leder i ROR, Alf Reistad, ser med bekymring på kampene som kommer om de offentlige arbeidsplassene i romsdalskommunene.

– Det pågår en kamp for å beholde de offentlige arbeidsplassene, sa Reistad til Romsdals-ordførerne.

Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for fengslene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Den konkluderer blant annet med å legge ned Hustad fengsel. Regjeringens kvalitetssikring har kommet til en annen konklusjon. De vil beholde og rehabilitere dagens fengsler, og kun bygge nytt dersom det blir behov for økt kapasitet.

Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Nordmøre IPR (tidligere Orkidé) støtter kravet som ordførerne i fylket tidligere har kommet med med hensyn til fordeling av midlene mellom helseforetaka i Midt-Norge.

Tirsdag 15. september ble det arrangert et stort digitalt møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Deltakere var representanter fra de 13 verftene, ordførerne i de 7 vertskommunene, fylkesordføreren, LO, NHO, Norsk Industri, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd.