Aktuelt

Gaven går til mer medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv.

- En svært gledelig gave, sier direktør Øyvind Bakke.

På nytt ber ROR om at NVE avviser Statnetts søknad om omklassifisering av 132 kV-linjer inntil det er etablert et alternativ som erstatter de aktuelle 132 kV-anleggenes funksjon som transmisjonsnett.

ROR vil ha både Rauma og Aukra inn på nasjonalt veikart for hydrogen

- Det må hensyntas at Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år, sier regionrådene i Møre og Romsdal i sin høringsuttalelse.

Det blir ingen endringer i trafikkstasjonene nå. FrP  og regjeringspartiene har blitt enige om å avvente planlagte strukturendringer.

Romsdal Regionråd (ROR) ber NVE avvise Statnetts ønske om å omklassifisere og selge 132 kV-nettet i Møre og Romsdal fra transmisjonsnett til regionalnett.

Daglig leder, Alf Reistad, i Langfjordforbindelsen er glad for at Frank Sve (Frp) løfter fram kryssing av Langfjorden. Reistad mener ferjefri fjordkryssing er nødvendig for å få vekk flaskehalser, og vil ha Sve med på laget for å bygge Møreaksen også.

Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring, dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020) til Stortinget.

Dei tre regionrådene/politisk råd i Møre og Romsdal har samarbeida med Møre og Romsdal fylkeskommune om ein felles høyringsuttale, og ber om at Møre og Romsdal blir ei sjølvstendigeining for gjennomføring av straff, dersom ny organisering av Kriminalomsorga blir vedteken av Stortinget.

Ordførerne Tove Henøen (Sp) i Hustadvika og Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra slår alarm, og sier kraftsituasjonen nå er i ferd med å begrense næringsutviklinga i de to kommunene.

Under et kontaktmøte om gass Romsdal Regionråd (ROR) arrangerte under ledelse av daglig leder Alf Reistad i Molde torsdag, tegnet Helge Hegerberg et svært lyst bilde av mulighetene i Norskehavet i åra framover - og den betydning de kan få også for Nyhamna.