Retningsvalg i Romsdalskommunene

Kommunene i Romsdal gjør nå retningsvalg om hvilke kommuner de vil forhandle intensjonsavtaler med for å lage en ny kommune. Nedenfor refereres vedtak i de ulike ROR-kommunene.

Vedtak i Aukra kommunestyre - 02.02.2016

 1. Aukra kommune tek rapporten om "Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya" til orientering.

 2. Aukra kommune ser på Aukra-Midsund som sitt primære ønske. Dette under forutsetning av at vi får etablert eit brusamband mellom Gossen og Otrøya. Forhandlingane med Midsund kommune held fram. Formålet er å få til ein intensjonsavtale som kan leggje grunnlaget for etablering av ein ny kommune. Alternativt Aukra kommune som eigen kommune - 0 alternativet.

 3. Aukra kommunestyre kan ikkje tilrå alternativet ny kommune - Romsdalshalvøya. Det vert fortsatt deltaking i dei møta som ROR arrangerer, sidan dette er eit av alternativa som blir lagt fram til folkerøysting.

 4. Aukra kommunestyre vil leggje fram følgjande tre alternativ i samband med ei rådgjevande folkeavrøysting den 25. april 2016:

  1. Samanslåing mellom Aukra kommune og Midsund kommune. Dette under forutsetning av at vi får etablert eit brusamband mellom Gossen og Otrøya.

  2. Aukra kommune som eigen kommune - 0-alternativet.

  3. Ein stor kommune med kommunane på Romsdalshalvøya.

 5. Aldersgrense for å stemme blir 16 år, født i år 2000.

Vedtak i Eide kommunestyre 11.02.2016

 1. Eide kommunestyre gir forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram tre intensjonsavtaler i uprioritert rekkefølge som grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing.
  - Intensjonsavtale nr 1: Kommunene Eide og Fræna
  - Intensjonsavtale nr 2: Romsdalshalvøya - Eide, Molde, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Gjemnes. Denne gjennomføres selv om enkeltkommune skulle falle fra eller komme til underveis.
  - Intensjonsavtale nr 3: Eide, Fræna og Averøy
 2. Forhandlingsutvalget legger fram status for sitt arbeid på hvert møte i prosjektgruppa (utvidet formannskap) og styringsgruppa (fellesmøte kommunestyre - referansegruppa) inntil arbeidet er ferdig. Ved behov kalles det til ekstraordinære møter.
 3. Eide kommune skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming den 25. april 2016.
 4. Folkeavstemmingen skal også inkludere 16- og 17-åringer. Det gis anledning til å forhåndsstemme fra og med mandag 11. april 2016.
 5. Forhandlingsutvalget får mandat til å planlegge gjennomføringen av folkeavstemningen med de 3 alternative intensjonsavtalene sammen med alternativet: fortsette som egen kommune.
 6. Endelig vedtak om framtidig kommunestruktur avgjøres av kommunestyret den 16. juni 2016.

Vedtak i Fræna kommunestyre - 11.02.2016

 1. Fræna kommunestyre gir forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale med Eide kommune, for etablering av en ny kommune - foreløpig kalt "Hustadvika kommune". Ut fra dagens kunnskap er dette primærønske til kommunestyret i Fræna. Alternativt Fræna som egen kommune. Arbeidet søkes ferdigstilt innen utgangen av mars 2016, slik at denne avtalen, i tillegg til "beskrivelse av ny kommune Hustadvika kommune" kan nyttes som informasjonsgrunnlag til innbyggerne ved den rådgivende folkeavstemmingen.

 2. Fræna kommunestyre gir også forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale med Romsdalshalvøya. Arbeidet søkes ferdigstilt innen utgangen av mars 2016, slik at denne avtalen, i tillegg til "beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya" kan nyttes som informasjonsgrunnlag til innbyggerne ved den rådgivende folkeavstemmingen.

 3. Fræna kommune ser det som fordelaktig at Eide og Aukra er med i en eventuell Romsdalshalvøya kommune. Bakgrunnen for at en ønsker at Eide er med som en del av en evt. ny kommune på Romsdalshalvøya, er det allerede nære samarbeidet mellom kommunene og et tydelig ønske fra Fræna og Eides innbyggere jfr. Resultat av innbyggerundersøkelsene i begge kommuner. Bakgrunnen for at en mener at Aukra bør være med i en slik ny kommune, er behovet for å finne best mulig løsninger for kommunale tjenestetilbud (skole, helse mv.) for innbyggerne i grense-områdene mellom Fræna og Aukra.

 4. Ved rådgivende folkeavstemming den 250416 fremmes følgende alternativer (ikke prioritert rekkefølge):

  - Fræna består som egen kommune

  - Fræna og Eide går sammen som ny kommune

  - Fræna går med som del av en ny kommune på Romsdalshalvøya

 5. Dersom det skulle vise seg at Averøy ønsker å være med i utredningen av en felles kommune sammen med Fræna og Eide, får forhandlingsutvalget mandat til å utrede/ forhandle og eventuelt sette dette som et eget selvstendig alternativ til folkeavstemming.

 6. 16- og 17-åringer (født i 2000 og 1999) gis også stemmerett i den rådgivende folkeavstemmingen. Det skal være mulighet for å stemme i alle valgkretser, der vi får innsikt i resultat fra de ulike kretsene.

 7. Det gis anledning til å forhåndsstemme ved servicekontoret i perioden 110416-240416. (Endret til 11042016-22042016 i sak 32/16).

 8. Forhandlingsutvalget består i det videre arbeidet. Eksisterende arbeidsgruppe/ ressursgruppe benyttes som referansegruppe.

Vedtak i Midsund kommunestyre - 11.02.2016

 1. Midsund kommunestyre vil starte forhandlingar med kommunar i Romsdalregionen med foremål å kome til einigheit om framlegg til intensjonsavtale for etablering av ein ny og større kommune.
 2. Midsund kommunestyre vil starte forhandlingar med Aukra med føremål å kome til einigheit om framlegg til ein intensjonsavtale for etablering av ein ny og større kommune.
 3. Forhandlingsutvalet får mandat til å framforhandle ein intensjonsavtale. Framlegget til intensjonsavtale skal skissere løysingar på politiske og administrative hovudutfordringar og på korleis ein ny kommune kan sjå ut. Intensjonsavtalen skal vere så tydeleg at han gir tilstrekkeleg grunnlag til å høyre innbyggarane ved rådgivande folkerøysting.
 4. Dersom forhandlingsutvalet har behov for avklaringar under forhandlingane, kan gruppeleiarar, formannskap og evt. kommunestyret innkallast til eige drøftingsmøte.
 5. Det vert gjennomført rådgivande folkerøysting måndag 25. april.
 6. Det vert gjennomført innbyggerundersøkelse etter av folkeavstemming er avholdt. Utarbeidde spørsmål i denne bør leggast fram for kommunestyret før gjennomføring.

Vedtak i Molde kommunestyre - 18.02.2016

 1. Molde kommunestyre tar "Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya" til orientering.
 2. Molde kommunestyre gir forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale om etablering av Romsdalshalvøya som ny kommune. I dette alternativet inngår Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes og Nesset kommuner i tillegg til Molde kommune. Molde kommunestyre er positive til å inkludere Rauma kommune i de videre intensjonsforhandlingene.
 3. Molde kommunestyre gir alternativt forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale for en ny kommune, med en eller flere Romsdalskommuner.
 4. Molde kommunestyre gir sin tilslutning til at det gjennomføres en utvidet innbyggerundersøkelse som høringsform i forbindelse med valg av ny kommune.
 5. Molde kommunestyre gir forhandlingsutvalget fullmakt til å utarbeide aktuelle spørsmål i innbyggerundersøkelsen.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 18.06.2015

 1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger og anbefalinger fra Telemarksforskning samt resultater fra gjennomførte folkemøter og innbyggerundersøkelser, konkluderer kommunestyret med at de mest aktuelle kommunestruktur-alternativene for Nesset er:

  - Nesset som den av en størst mulig Romsdalskommune

  - Nesset-Sunndal som ny kommune

  - Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i prosessen

 2. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder i største opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede sonderingssamtaler og senere forhandlinger med kommunene samlet eller enkeltvis.

 3. Forhandlingsgrunnlaget utarbeider forslag til forhandlingsgrunnlag.

 4. Kommunestyret slutter seg til medlemsmøtet i ROR 09.06.2015 sin anbefaling om at styret i ROR tar initiativ til å samle kommunene til sonderingssamtaler og utarbeidelse av forslag om felles tidsplan for videre prosess

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.01.2016

Kommunestyrets anbefaling legges ut til rådgivende folkeavstemming i forkant av en realitetsbehandling i kommunestyret om kommunesammenslåing.

Nedre aldersgrense for å avgi stemme settes til 16 år i valgåret.

Valgstyret tilrettelegger for gjennomføring av folkeavstemming. Det legges til rette for en avstemming hvor evt. grensejusteringer kan komme til uttrykk.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.01.2016

Tingvoll kommune har i arbeidet med kommunereformen i kommunestyrevedtak av 12.1.2016 bedt kommunene Sunndal og Nesset om forhandlinger om alternativet Tingvoll-Sunndal-Nesset. Sunndal er positive til anmodningen under forutsetning av at Nesset vil delta i forhandlingene.

Nesset har i sitt vedtak fra 18.6.2015 åpnet for muligheten for grensejusteringer mot sine nabokommuner, og ønsker å få avklart gjennom forhandlinger med Sunndal og Tingvoll om deler av Tingvoll kan inngå i Sunndal-Nesset.

Vedtak i Rauma kommunestyre 02.02.2016

 1. Rauma kommunestyre vedtar å gå videre inn i en forhandlingsfase med Vestnes kommune om å avklare en plattform for en ny kommune på sørsida av Romsdalsfjorden.

 2. En slik plattform med intensjonsavtale må være avklart mellom partene innen 20 mars for behandling i ekstraordinært kommunestyremøte 5. april

 3. Arbeidet gjennomføres ved at nåværende sonderingsutvalg gis status som forhandlingsutvalg

 4. Rauma kommunestyre opprettholder tidligere vedtak om rådgivende folkeavstemming, gjerne koordinert mot samme dato for hele Romsdal

 5. Rauma kommunestyre opprettholder tidligere vedtak om at Rauma også ønsker å delta i en eventuell ny prosess om en størst mulig Romsdalskommune. Subsidiært framholder Rauma kommunestyre sitt standpunkt til å videreføre samtalene med Molde. I tilfelle gjøres dette av samme forhandlingsutvalg som i pkt. 3 samt med samme frister som i pkt. 2.

 6. Alternativet med Rauma som egen kommune, nullalternativet, står fortsatt ved lag.

 7. Det åpnes opp for at de som fyller 16 år i 2016 også får delta i den rådgivende folkeavstemningen den 25.04.2016. I tillegg anbefaler Rauma kommune om at det gjennomføres innbyggerundersøkelser i alle de kommunene som blir med i et evt samarbeid om en felles kommune. Dette for å sikre et best mulig grunnlag til å fatte endelig beslutning i de respektive kommunestyrene.

Vedtak i Vestnes kommunestyre 28.01.2016

 1. Vestnes kommunestyre vil starte forhandlingar med Rauma kommune med føremål å kome til semje om framlegg til ein intensjonsavtale for etablering av ein ny og større kommune.

 2. Vestnes kommunestyre vil starte forhandlinger med landkommunar på Sunnmøre med føremål å kome til semje om framlegg til ein intensjonsavtale for etablering av ein ny og større kommune

 3. Tidlegare oppnemnt sonderingsutval blir vidareført og omgjort til eit forhandlingsutval. Utvalet sitt mandat er å forhandle fram ein intensjonsavtale. Framlegg til intensjonsavtale skal skissere løysingar på politiske hovudutfordringar og på korleis ein ny kommune kan sjå ut. Intensjonsavtalen skal vere såpass tydeleg at han gir tilstrekkeleg grunnlag til å høyre innbyggarane i ei innbyggarundersøking eller evt ei folkeavrøysting.

 4. Dersom forhandlingsutvalet har behov for avklaringar under forhandlingane, kan gruppeleiarar, formannskap og evt kommunestyre innkallast til eige drøftingsmøte.

 5. Forhandlingar om ein intensjonsavtale skal ikkje utelate alternativet med Vestnes som eigen kommune

 6. Intensjonsavtalene skal leggast fram til politisk behandling innan 15. april 2016

 7. Det skal gjennomførast ei rådgjevande folkeavrøysting.

Vestnes kommunestyre fastset røysterettsalderen til 16 år (fødd i 2000).

Valet skal føregå etter same mal som eit kommuneval.
Gjennomføring av valet vert delegert til valstyret, og dato vert fastsett i samarbeid med dei kommunane det skal forhandlast om intensjonsavtale med.
I april 2016 skal forhandlingsutvalet halde folkemøte i bygdene i Vestnes kommune. Det skal også arrangerast informasjonsmøte i regi av ungdomsrådet og forhandlingsutvalet.

Vedtak i Vestnes formannskap 14.02.2015

Vestnes formannskap vedtek å avslutte forhandlingane med kommunane i landkommunealternativ Sunnmøre.

Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31