Kommunestyrevedtak i ROR-kommunene

Kommunene i Romsdal gjør nå retningsvalg om hvilke kommuner de vil forhandle intensjonsavtaler med for å lage en ny kommune. Nedenfor refereres vedtak i de ulike ROR-kommunene.


   
Aukra

Vedtak i Aukra kommunestyre - 21.06.2016

 1. Aukra kommunestyre viser til utgreiingar, intensjonsavtale, innbyggarundersøking, rådgjevande folkerøysting og tidlegare kommunestyrevedtak, som tilfredsstillande for eit samla grunnlag til avgjersle om kommunereform. Aukra kommunestyre vedtek med dette som bakgrunn at Aukra fortset som eigen kommune.
 2. Når bru over Kjerringsundet let seg realisere vil vi ta opp på nytt om kommunane Aukra og Midsund kan slå seg saman. Aukra kommunestyre er positive til å ta opp att prosessen med Midsund etter vedtak om Kjerringsundet.
 3. Aukra kommunestyre er positiv til initiativ om grensejusteringar, for eksempel ved "innbyggarinitiativ" eller som på anna måte er naturleg, tenleg og ønska.
Eide

Vedtak i Eide kommunestyre - 16.06.2016

Eide kommunestyre vedtar å danne en ny kommune sammen med Fræna kommune.

Fræna

Vedtak i Fræna kommunestyre - 13.06.2016

 1. Fræna kommune har gjennomført en grundig og godt forankret prosess ved utredningen av ulike alternativer for kommunestruktur. Med bakgrunn i denne, er der forhandlet fram 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført høringer av disse avtalene (innbyggerundersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemming).

  Med bakgrunn i de foreliggende intensjonsavtalene, resultatene fra høringene, og ut fra rådmannens faglige vurdering, tilrår kommunestyret i Fræna at vi danner en ny kommune i felleskap med Eide.

 2. En helhetlig og god samfunnsutvikling i området Jendem/Julsundet er utfordrende ved at området i dag deles av kommunegrensen mellom Fræna og Aukra. Fræna ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med Aukra for å finne gode løsninger for kommunalt tjenestetilbud for innbyggerne i dette området. Det er imidlertid slik at dette ofte viser seg å være krevende i praksis. Gjeldende kommunegrense kan derfor vurderes av fellesnemnda i samråd med innbyggerne i området.
Midsund

Vedtak i Midsund kommunestyre - 23.06.2016

 1. Midsund kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Midsund og Molde.
 2. Midsund kommune har gjennomført ein prosess ved utgreiing av ulike alternativ for kommunestruktur. Det er framforhandla 3 intensjonsavtalar. Det er også gjennomført høringar (innbyggarundersøkingar, folkemøte og rådgivande folkerøysting). Med bakgrunn i intensjonsavtalen og utifrå ei samla fagleg vurdering, rår rådmannen til at Midsund og Molde i fellesskap dannar ein ny kommune.
 3. Midsund kommune gir tilslutning til at Gjemnes og Nesset kan bli med i den nye kommunen.
 4. Midsund kommune stiller seg positiv i tida fram til 01.10.2016 til søknader/ henvendelsar frå evt. andre kommunar på Romsdalshalvøya/Romsdal om å slå seg saman med dei kommunane som har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune.
Molde

Vedtak i Molde kommunestyre - 23.06.2016

 1. Molde kommune har gjennomført en prosess med utgreiing av ulike alternativ til ny kommunestruktur. Det er fremforhandlet 3 intensjonsavtaler, og det er gjennomført innbyggerundersøkelser og folkemøter. Molde kommunestyre gir sin tilslutning til det arbeidet og de prosessene som er gjennomført, som grunnlag for å fatte vedtak i denne saken.
 2. Molde kommunestyre vedtar å etablere en ny kommune sammen med Midsund kommune, Gjemnes kommune og Nesset kommune under forutsetning av tilsvarende vedtak i de respektive kommunene. De inngåtte intensjonsavtalene legges til grunn for det videre arbeidet med å etablere den nye kommunen.
 3. Dersom alternativet til en ny kommune med disse fire kommunene ikke blir mulig på bakgrunn av utfallet av den politiske behandlingen i de øvrige kommunene, vedtar Molde kommunestyre at Molde kommune skal etablere en ny kommune med de av kommunene som gjør vedtak om å slå seg sammen med Molde kommune.
 4. Molde kommunestyre vil, som følge av ønsket om å etablere en størst mulig ny kommune på Romsdalshalvøya, stille seg positiv til i tida fram til 01.10.2016 til søknader/ henvendelser fra evt. andre kommuner om å slå seg sammen med de kommunene som har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune.
 5. Molde kommunestyre er av den oppfatning at dersom ingen av de aktuelle kommunene på Romsdalshalvøya ønsker å slå seg sammen med Molde kommune, vil Molde kommune likevel ha en størrelse og nødvendige forutsetninger for å møte framtidige utfordringer innen de kommunale oppgavene.
Nesset

Vedtak i Nesset kommunestyre - 23.06.2016

Nesset kommune har de siste to årene gjennomført en prosess med utredning av ulike alternativ for kommunestruktur. Det er fremforhandlet 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført innbyggerundersøkelser, folkemøter og rådgivende folkeavstemning.

 1. Med bakgrunn i intensjonsavtale signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og Nesset i fellesskap en ny kommune fra 1. januar 2020. 
 2. Nesset kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Molde, Gjemnes og Nesset.
 3. Nesset kommune gir tilslutning til at Midsund kan bli med i den nye kommunen.
 4. Nesset kommune stiller seg positiv i tiden fram til 01.10.2016 til søknader/henvendelser fra evt. andre kommuner på Romsdalshalvøya/Romsdal som har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune. Dette på de premissene som ligger i intensjonsavtalen med Gjemnes og Molde.
 5. Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda i den nye kommunen til å velge kommunedelsutvalg ved direkte valg.
 6. Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca. 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes fortrinnsvis i indre deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen av styret skal være som i Mardølafondet.
Rauma

Vedtak i Rauma kommunestyre - 16.06.2016

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, forhandlinger om intensjonstavtaler og avholdte folkeavstemninger, har Rauma kommunestyre kommet til at beste og mest aktuelle alternativet for Rauma kommune i foreliggende situasjon er å fortsette som egen kommune.

På lengre sikt kan dannelse av en regionkommune i Romsdal som har samme grenser som Molderegionens bo- og arbeidsmarked, være et vel så godt alternativ. Da må imidlertid en ferjefri kryssing over Langfjorden være på plass og regionkommunene få tilført økt ansvar og ressurser for nettopp den regionale samfunns- og næringsutviklingen.

Telemarksforsking sin delrapport viser at Rauma kommune deltar i 34 interkommunale samarbeid i Romsdalsregionen. Kommunestyret anmoder regionrådet ROR å foreta en gjennomgang av alle samarbeidsformer og foreslå hensiktsmessige tilpasninger etter dagens- og framtidige behov.

Vestnes

Vedtak i Vestnes kommunestyre - 22.06.2016

 1. På grunnlag av lokalpolitiske prosessar og innbyggarhøyringar vedtek Vestnes kommunestyre at Vestnes skal halde fram som eigen kommune med moglege grensejusteringar.
 2. Vestnes kommunestyre ser at endringar i kommunikasjonsmønster etter realiserte og eventuelle framtidige samferdselsinvesteringar kan auke samarbeidet med nabokommunar, og kan på sikt medføre endringar i kommunegrensar. Dei mest aktuelle kommunane for Vestnes no vil vere Ørskog eller Rauma. Ei slik samanslåing vil berre vere tenleg dersom basistenester og spesialtenester med beredskapspreg vert nært tilgjengeleg for våre innbyggarar.

Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31