Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR

I 2011 laget NIVI-analyse en rapport som kartla samarbeidsrelasjonene i Romsdalsregionen. I forlengelsen av dette vedtok alle kommunestyrene i Romsdalskommunene å ha et forprosjekt som skulle foreslå området der man kunne samarbeidet tettere og mer formalisert. Forprosjektet ble gjennomført høsten 2013 og våren 2014 ble forprosjektrapport og forslag til hovedprosjekt lagt frem til politisk behandling i alle kommunene.

Forslag til vedtak inneholdt videreutvikling av samarbeid innenfor plansamarbeid, kommunestruktur, samfunnsplan og tjenestesamarbeid. Det ble laget før Ekspertutvalget kom med sine første vurderinger og før kommunedelen til kom.propén kom i mai 2014. Med bakgrunn i de tydelige signalene som kom i den sistnevnte, valgte medlemsmøtet i juni 2014 å tone ned plansamarbeidsprosessen og løfte mer fokus på utredninger rundt kommunestruktur og alternativer for dette.

Medlemsmøtet i ROR har vedtatt følgende mål for prosjektet:
Effektmål

Utredningen skal gi et tilstrekkelig faktagrunnlag for at hver av ROR-kommunene kan gjøre sine valg om framtidig kommunestruktur i løpet av perioden mai 2015-2016

Resultatmål
Utredningen skal fokusere på de 4 målområdene for reformen - hvordan få til:
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Gode og likeverdig tjenester
- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
- Styrket lokaldemokrati
Utredningen skal utrede ulike modeller for Romsdalskommunene hvor alle alternativene inneholder minst 2 kommuner
Utredningen skal være egnet som fakta- og prosessdokument for lokale beslutninger i de enkelte kommuner
Utredningen skal ende opp i en sluttrapport som legges frem for kommunestyrene til behandling

Prosjekteier: Medlemsmøtet i ROR

Styringsgruppe: Styret i ROR og to tillitsvalgte, Anne Mari Mordal og Marit Gunnarson

Prosjektleder: Daglig leder ROR Britt Rakvåg Roald

Politisk arbeidsgruppe: Tre politiske representanter fra hver kommune

Prosjektgruppe: Rådmenn i ROR

Medlemsmøtet i ROR vedtok 17. oktober at følgende alternativ skal utredes i prosjektet:

Alle kommunene i ROR
Aukra- Eide-Fræna-Midsund-Molde-Gjemnes-Nesset
Aukra-Eide-Fræna-Midsund
Aukra-Fræna-Midsund
Aukra-Midsund-Vestnes
Eide-Fræna-Molde

Aukra Midsund
Nesset-Sunndal
Rauma-Vestnes
Fræna-Molde
Eide-Fræna
Aukra-Molde

Les mer i prosjektplanen:

download   Prosjektplan for hovedprosjekt interkommunalt samarbeid i ROR - 2014.pdf

Det er inngått avtale med Telemarksforskning om at de skal utføre analysene for ROR. Les mer om arbeidsmetoden her:  

download  Oppstartsmøte Romsdal - Telemarksforskning - 14. oktober 2014 .pdf

Oversikt over representanter prosjekteier, styringsgruppe, politisk arbeidsgruppe og prosjektgruppe:

    
download   Prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe, politisk arbeidsgruppe.pdf


15. desember: Første delrapport er klar:

http://www.romsdalregionrad.no/foerste-delrapport---sam


download   Delrapport 1: helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.pdf
        
download   Delrapport 2: bærekraftige og økonomisk robuste kommuner.pdf
       
download   Delrapport 3: gode og likeverdige tjenester.pdf
        
download   Delrapport: styrket lokaldemokrati.pdf

Sluttrapporten er ferdigstilt 20. mai 2015: 

download   Sluttrapport: kommunestruktur i Molderegionen


Innbyggerundersøkelsen Eide, Fræna, Molde og Rauma:

 
download   Innbyggerundersøkelser i Molde, Fræna, Eide og Rauma - 9. juni 2015 - Geir Vinsand.pdf
  
download   Oppsummeringsrapport - Hovedtall Eide.pdf
  
download   Oppsummeringsrapport - Hovedtall Molde.pdf
  
download   Oppsummeringsrapport - Hovedtall Fræna.pdf
  
download   Oppsummeringsrapport - Hovedtall Rauma.pdf
 
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31